อากงจุน เจ้าของHatari

เรียกได้ว่า จากกรณี คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari (ฮาตาริ) แบรนด์พัดลมชื่อดังของไทย ได้ทำบุญครั้งใหญ่ ด้วยการบริจาคเงินส่วนตัวกว่า 900 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี ทำเอาโลกออนไลน์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปกับครอบครัววนวิทย์

..

ล่าสุด มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แสดงความขอบพระคุณ นายจุน-นางสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมลำดับภาพในการร่วมบริจาคเงินประจำปี ความว่า คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

.

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

..

ที่มีน้ำใจเมตตาต้องการช่วยเหลือผู้ป่ว ย และบุคลากรการแพทย์มาโดยตลอด ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,317,397,000 บาท

..

ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้ำใจที่คอยช่วยเหลือชีวิตผู้ป่ว ยหลายชีวิตมาตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตผู้ป่ว ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ให้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ฟันเฟืองของระบบสาธารณสุขไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และไม่สิ้นสุด

..

ปี 2551-2553 สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 100,000,000 บาท

ปี 2556 สมทบทุนปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 30,050,000 บาท และสมทบทุนมุฑิตาจิตต์ 1,000,000 บาท

ปี 2556-2562 สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อผู้ป่ว ยยากไร้ จำนวน 111,335,000 บาท

ปี 2558-2559 สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 81,000,000 บาท

ปี 2559 สมทบทุนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 12,000 บาท

ปี 2563 สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่ วยระยะท้าย 60,000,000 บาท

ปี 2563-2564 สมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโร คโควิ ด-19 จำนวน 34,000,000 บาท

ปี 2565 บริจาคเงิน 900,000,000 บาท สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160,000,000 บาท, โครงการ

ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300,000,000 บาท, โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440,000,000 บาท

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตนี้เป็นอย่างยิ่ง ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง และอำนาจแห่งบุญกุศล จงดลบันดาลประทานพรขอให้คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาคโร คภัยไ ข้เจ็ บและอุปัทวันตรายทั้งหลายคำว่าให้…ไม่สิ้นสุด